ارسال تیکت

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


پشتیبانی فنی

مشکلات و سوالات فنی

امور مالی

پیگیری امور مالی و پرداخت ها

پشتیبانی نمایندگان و بازاریابان

پشتیبانی نمایندگان و بازاریابان سیمون و سیکا نوآوران