پکیج های سیمون

با 20 درصد تخفیف

سرویس نقره ای

تیک آبی
تولید 5 پست توسط ما
امکان انتشار تبلیغات
امکان تبلیغ 5 پست و 5 پیج
امکان فروش پیج
امکان تولید 3 عدد پیج
فالوو گیری اتوماتیک به مدت یک ماه
تولید یک بنر تبلیغاتی و انتشار ان توسط ما
درصد سود ماهانه

5,000 تومان
Mensuel
1,500 Frais de configuration
Commander
سرویس طلایی

تیک آبی
تولید 10 پست توسط ما
امکان انتشار تبلیغات
امکان تبلیغ 10 پست و 10 پیج
امکان فروش پیج
امکان تولید 5 عدد پیج
فالوو گیری اتوماتیک به مدت یک ماه
تولید یک بنر تبلیغاتی و انتشار ان توسط ما
3درصد سود ماهانه

10,000 تومان
Mensuel
1,500 Frais de configuration
Commander
سرویس پلاتینیوم

تیک آبی
تولید 25 پست توسط ما
امکان انتشار تبلیغات
امکان تبلیغ 30 پست و 30 پیج
امکان فروش پیج
امکان تولید 10 عدد پیج
فالوو گیری اتوماتیک به مدت یک ماه
تولید یک بنر تبلیغاتی و انتشار ان توسط ما
4درصد سود ماهانه

20,000 تومان
Mensuel
1,500 Frais de configuration
Commander