سرویس نقره ای
5,000 تومان ماهانه
تیک آبی
تولید 5 پست توسط ما
امکان انتشار تبلیغات
امکان تبلیغ 5 پست و 5 پیج
امکان فروش پیج
امکان تولید 3 عدد پیج
فالوو گیری اتوماتیک به مدت یک ماه
تولید یک بنر تبلیغاتی و انتشار ان توسط ما
درصد سود ماهانه
سرویس طلایی
10,000 تومان ماهانه
تیک آبی
تولید 10 پست توسط ما
امکان انتشار تبلیغات
امکان تبلیغ 10 پست و 10 پیج
امکان فروش پیج
امکان تولید 5 عدد پیج
فالوو گیری اتوماتیک به مدت یک ماه
تولید یک بنر تبلیغاتی و انتشار ان توسط ما
3درصد سود ماهانه
سرویس پلاتینیوم
20,000 تومان ماهانه
تیک آبی
تولید 25 پست توسط ما
امکان انتشار تبلیغات
امکان تبلیغ 30 پست و 30 پیج
امکان فروش پیج
امکان تولید 10 عدد پیج
فالوو گیری اتوماتیک به مدت یک ماه
تولید یک بنر تبلیغاتی و انتشار ان توسط ما
4درصد سود ماهانه